Mistrzowie

Morihei Ueshiba
Gozo Shioda
Tsutomu Chida
Hiromichi Nagano